โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  

     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ........

 

หน้าหลัก

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

 

Help of Heart - Support group 

The Nakornphing  Aphibalkit School of  Nurse Aide  to certify by Education Ministry of Thailand  has set up a  fund called Help of Heart-Support Group or a fund to help share kindness as CSR is an independent organization to assist street On both sides to promote educational equity for their career and the promotion of health as well as helping public charity.

 

Welcome to you are interested to join and donate to Help of Heart-Support Group or a fund to help share kindness. We would give Thanks to honor  Certificate to you 

 

Please donate to  :   Krung Thai Bank  , Central Branch Airport , account number  497-0-15567-4 . Name : Panita Youngwilai

 

                             

Contact  :   applepanita@gmail.com

Mr.Aphiprat  Khuendee    Tel.   66-53-271115  , 66-89-7559412       

 

Address                   Nakornping Aphibalkit School

                                        199/13 Changklan road  

                                        T.Changklan  

                                        A. Muang Chiang Mai  

                                        THAILAND             50100

 

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ (รับรอง โดย กระทรวงศึกษาธิการ) ได้จัดตั้งชมรมที่มีชื่อว่า ชมรมช่วยเหลือแบ่งปันสังคมน่าอยู่  โครงการกองทุนช่วยแบ่งปันน้ำใจ   เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ อันจะเกิดประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง ยั้งยืนสืบทอดไปสู่รุ่นลูกหลานตลอดไป โดยมีรูปแบบเป็นองค์กรอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้คนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งในด้านส่งเสริมการศึกษา จัดซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน การให้ทุนเรียนสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การส่งเสริมอาชีพ และด้านการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการช่วยสาธารณะกุศลด้านต่างๆ  

 

หากท่านใดมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และบริจาคเพื่อช่วยเหลือ  กองทุนช่วยแบ่งปันน้ำใจ  กรุณาติดต่อได้ที่   อาจารย์ภนิตา  ยังวิลัย   โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ   199/13 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100   โทรศัพท์  053-271115 , 089-7559412      applepanita@gmail.com 

ร่วมบริจาคได้ที่   :   บัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย  เลขบัญชี  497-0-15567-4

                           โรงเรียนจะออก  ใบอนุโมทนาบัตร เพื่อประกอบการยื่นใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา

บริจาคเงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (solar cell) เครื่องกรองน้ำดื่ม  ห้องเพาะกาย(fitness) ห้องสมุด  ให้แก่สถานศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร(ตชด.ตามโครงการพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

 

บุคคลธรรมดาบริจาคเงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  ให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก็มีสิทธิหักลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว และหากเป็นการบริจาคให้แก่โครงการที่กระทรวงศึกษาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กำหนด ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547 จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่า แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนดังกล่าวแล้ว

ข้อมูลบางส่วนจากกรมสรรพากร    http://www.rd.go.th/publish/28933.0.html  

ออกหน่วยบริการสุขภาพ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง

ออกหน่วยบริการสุขภาพ ฟรี และบริจาคยาสามัญประจำบ้าน ที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านหนองหอยใหม่ เลยม่อนแจ่มไปเล็กน้อย อยู่ในถิ่นกันดาร มีชาวบ้านมารับการบริการมากมายเก็บบรรยากาศบางส่วนมาฝากค่ะ

คลิกรูปเล็กให้เป็นภาพที่ใหญ่ก่อนนะคะ

 

สมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียน  นครพิงค์อภิบาลกิจ 199/13  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 (หน้าโรงแรมดิอิมเพรส)

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-271115 , 089-7559412     applepanita@gmail.com    

School Map แผนที่โรงเรียน คลิก

 

คลิกเพื่อดูรูปอื่นๆ หน้า  2            5       ภาพกิจกรรมภายใน    ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม    ภาพการเรียนและฝึกงาน    งานรับประกาศนียบัตร   งานรับประกาศนียบัตร  

คลิกชมภาพ   ออกหน่วยบริการสุขภาพ หมู่บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์

Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
Last modified: มิถุนายน 21, 2560