โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  

     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ........

 

หน้าหลัก

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

 
ใบสมัครเรียน

ชื่อ-สกุล ( ภาษาไทย)   ................................................. ( ภาษาอังกฤษ) .........................................

ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................โทรศัพท์..................................

เกิดวันที่ ..................................อายุ.............ปี  เชื้อชาติ....................... สัญชาติ...............................

มีโรคประจำตัวหรือไม่ หากมี โปรดระบุด้วย ................................................................................... ....

รายละเอียดครอบครัว

ชื่อ-สกุล บิดาหรือมารดา............................................อายุ......ปี  อาชีพ...................โทรศัพท์................

สถานที่ทำงาน................................ที่อยู่ปัจจุบัน...............................................................................

ประวัติการศึกษา    

ชื่อสถานศึกษา

ระดับชั้น

ปีที่เข้า

ปีที่จบ

วุฒิการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่พักขณะศึกษา 

  •   มีที่พักเอง

  •   พักหอพักของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

กรุณาเลือกการชำระค่าเรียน

  •   ชำระครั้งเดียวก่อนเปิดเรียน  45,000 บาท – ส่วนลด  1,000  บาท = ชำระ  44,000  บาท

  •   แบ่งชำระรายเดือนตามระเบียบของโรงเรียน

  •   กู้ยืมเรียนกับธนาคาร ...................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผู้ปกครอง

(……………………………………….)

 
ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร

(……………………………………….)

 

Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
Last modified: มิถุนายน 21, 2560