มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประวัติโรงเรียน ระเบียบการรับสมัคร ค่าเรียน มาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมภาพกิจกรรม

NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

 

ราชกิจจานุเบกษา   ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพการดูแลผูสูงอายุ  คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

มาตรฐานฝีมือแรงงานห่งชาติ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร  คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เชียงใหม่ "ดำเนินการตามนโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ ได้ค่าจ้างตามฝีมือ" 7 สิงหาคม 2560 นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ (ภาคทฤษฎี) และเข้าสังเกตการณ์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 ภาคความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 560 ชั่วโมง ก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการทั้งในและต่างประเทศ  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

ประกาศ!!..การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ  วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น.

#ผู้ไม่ได้เรียนโดยตรงมาแต่มีประสบการณ์การทำงาน หรือเรียนจบบริบาลจากโรงเรียนไหนก็มาสอบมาตรฐานได้ค่ะ หรือ ผู้มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุมา 1 ปี ก็มีสิทธิ์ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็น การทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล สาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ ฝีมือเพื่อประกอบการทำงานในประเทศ และใช้รับรองในการไปทำงานต่างประเทศ

#ลักษณะการทดสอบ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ภาค คือ 
1. ภาคความรู้ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่จำเป็น ลักษณะของข้อทดสอบ จะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อทดสอบประมาณ 50 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คะแนนคิดเป็นร้อยละ 30
2. ภาคความสามารถ เป็นการทดสอบทักษะ ความชำนาญงาน รวมถึงทัศนคติในการทำงานที่ดี ลักษณะของข้อทดสอบจะเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานจริงตามแบบและเวลาที่กำหนด ใช้เวลาประมาณ 3 6 ชั่วโมง คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70

#เกณฑ์การทดสอบผ่าน
ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้งสองภาค โดยแต่ละภาคจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละภาค และเมื่อรวมคะแนนทั้งสองภาคแล้วจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าคะแนนที่กำหนดไว้หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ร้อยละ 70

#คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ และ
2. มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาที่จะทดสอบ หรือ 
3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ และมีประสบการณ์จากการฝึกหรือ ปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

#หลักฐานการสมัครเข้ารับการทดสอบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ 
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือการประกอบอาชีพ หรือสำเนาวุฒิการศึกษา
4. สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (เฉพาะกรณีทดสอบฯ ระดับสูงขึ้น)
5. ค่าธรรมเนียม/ค่าทดสอบ 750 บาท/ท่าน

#กำหนดการ 
-สมัครสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การดูแลผู้สูงอายุ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 750 บาท ส่งเอกสารให้ครบ ก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถ้าอยู่ไกลส่งเอกสารทางไปรษณีย์และโอนเงินผ่านธนาคารได้ 
สอบถามเลขบัญชีโอนเงินได้ทางข้อความ
-วันสอบทฤษฎีและปฎิบัติ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น.

#สถานที่สมัครและสอบ
โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 199 / 13 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความ หรือ โทร.053-271115 . 089-7559412


#สำหรับผู้เรียนจบนานแล้ว ต้องการติวก่อนสอบ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุแต่ไม่ได้เรียนมาก่อน ก็มีสิทธิสอบใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ 
เปิดติวเข้มเพียง 1 รอบ
-วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 5-6 สิงหาคม 2560 9.00-15.00 น.
ค่าลงทะเบียนติวเข้ม 3,900 บาท/คน/2 วัน รับติวรุ่นละไม่เกิน 20 คน รีบลงทะเบียนนะคะ ปิดลงทะเบียนเมื่อเต็ม

ภาพการทดสอบรุ่นที่ผ่านมา  คลิกชมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/nurse.school/posts/1215116731901883


สมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียน  นครพิงค์อภิบาลกิจ 199/13  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 (หน้าโรงแรมดิอิมเพรส)

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-271115 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

School Map แผนที่โรงเรียน คลิก

 

ระเบียบการและค่าเรียน ภาคปกติ   ,   ค่าเรียนแบบ E-Learning

คลิกเพื่อสมัครเรียนภาคปกติ    ,   คลิกเพื่อสมัครเรียนแบบ E-Learning

 

 

Home ] Up ]

Send mail to nakornpingshool@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 11/03/60