คุณภาพระดับดีเยี่ยม
คุณภาพระดับดีเยี่ยม ปฐมพยาบาล CPR รับมอบประกาศนียบัตร หน่วยบริการสุขภาพ งานที่รองรับ

NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจและผลงานผู้บริหาร

 

1.ผลงานและการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา

1.1 รางวัลโรงเรียนระบบประกันคุณภาพดีเด่น  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับรองให้โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจเป็นโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพดีเด่นประจำปี พ.ศ.2552  และประจำปี พ.ศ.2555 ได้รับรางวัล พร้อมโล่ห์เกียรติบัตร เป็นการรับรองถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมและความโดดเด่นของสถานศึกษาที่อยู่เหนือระดับมาตรฐานทั่วไป

1.2 สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร    โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ได้รับคัดเลือกจากรายการ เชียงใหม่เมืองน่าอยู่  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ให้เป็นอันดับหนึ่งใน 10 สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร    คลิกชมรายการย้อนหลังได้ที่  เว็ปไซท์ของโรงเรียน  www.popcare.com   มีความรู้ทางด้านสุขภาพให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษา พร้อมทั้งมีกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม เช่นการออกหน่วยบริการสุขภาพ การอบรมปฐมพยาบาลฟรี ให้แก่องค์กรต่างๆ

1.3 รางวัลโรงเรียนกิจกรรมอาเซี่ยนดีเด่น  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2558

1.4 รางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2558 จากสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

2. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับด้านการจัดการเรียนการสอน

2.1 ได้รับรางวัล TOP BRAND AWARDS 2016  ในงานประกาศรางวัลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ ใน โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ปี 2559 จัดโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย   คลิกชมภาพ

2.2 เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1  คลิกชมภาพ

2.3 รางวัลโรงเรียนต้นแบบที่มีระบบมาตรฐานการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 ในโครงการเสริมสร้างโรงเรียนต้นแบบและพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดย สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) คลิกชมภาพ

3. เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม

3.1 ได้รับเกียรติเป็น ประธานชมรมโรงเรียนบริบาล เชียงใหม่ และเป็นผู้ก่อตั้งชมรมโรงเรียนบริบาลเชียงใหม่

3.2 ได้รับเกียรติเป็น ประธานสมาคมการศึกษานอกระบบ ส.อ.น.เชียงใหม่ โดยการรับรองของสมาชิกโรงเรียนนอกระบบเชียงใหม่ ถึง 64 โรงเรียน

3.3 ผู้บริหารดีเด่น  อาจารย์ภนิตา ยังวิลัย ได้รับรางวัลพร้อมโล่ห์ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ประจำปี พ.ศ.2558  คลิกชมภาพ

3.4 ครูดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ภนิตา ยังวิลัย  ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น ครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2553  ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพครูด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชนอีกด้วย

3.5 รางวัลคนไทยตัวอย่าง  เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559 ประทานรางวัลจาก พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิมยุคล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   คลิกชมภาพ

3.6 รางวัลคุรุชนคนดีของแผ่นดิน ประเภทผู้บริหารและครูผู้สอน จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 จัดโดย มูลนิธิครูของแผ่นดิน สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) คลิกชมภาพ

4. ทำคุณประโยชน์ เพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

4.1 ให้ทุนการศึกษา พร้อมกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้บุคคลทั่วไปและผู้ขาดโอกาส ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน โดยมีทั้งทุนเรียนฟรี และทุนเรียนก่อนผ่อนทีหลัง เพื่อให้รุ่นต่อไปได้มีโอกาสทางการศึกษา แบบต่อเนื่อง

4.2 จัดออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ตรวจ รักษาฟรี ในถิ่นทุรกันดาร  ทุกๆ 3 เดือน โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักเรียนบริบาล ฝึกการเป็นผู้ให้และการเสียสละ โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพคู่กับคุณธรรม

4.3 จัดอบรมปฐมพยาบาลฟรี ทุก 3 เดือน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแบบยั่งยืน

4.4. ดำเนินตามนโยบายที่จะร่วมพัฒนาประเทศชาติ บ้านเมือง โดยเริ่มจากการพัฒนาที่ตัวบุคคล เริมจากการพัฒนานักเรียน

4.5 เป็นคณะกรรมการสมาคม พุทธ คริสต์ อิสลาม ส่งเสริมและร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆทางศาสนา เป็นคณะกรรมการคัดสรร คนดีศรีเมืองเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบ 720 ปี เชียงใหม่

4.6 เป็นคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมนวด สมาคมสปา สมาคมแพทย์แผนไทย สมาคมทันตกรรม สมาคมโรงเรียนบริบาล

4.7 ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมฟรี ให้บุคคลทั่วไปในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการบริบาล  คลิกชมภาพ


โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-111513 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

แผนที่​ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  
(Modern Education) เลขที่ 392/1-2 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28

คลิกดูแผนที่

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

ระเบียบการและค่าเรียน ภาคปกติ   ,   ค่าเรียนแบบ E-Learning

คลิกเพื่อสมัครเรียนภาคปกติ    ,   คลิกเพื่อสมัครเรียนแบบ E-Learning

 

 

Home ] Up ]

Send mail to nakornpingschool@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 10/08/62